Organizacyjne

Zmiana płatności za obiady

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie

Po 4 miesiącach funkcjonowania Regulaminu, jestem zmuszona wprowadzić zmiany dotyczące terminu płatności za obiady, z uwagi na powstałą na koniec roku zaległość w kwocie 3360 zł. Od 1 stycznia 2022 r. obiady będziecie Państwo opłacać z góry z rozliczeniem nieobecności dziecka w kolejnym miesiącu.( tak jak we wszystkich szkołach w mieście. Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem ,który publikuję w kolejnym ogłoszeniu.

~ Dyrektor SP4 Monika Bednarz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 10/2021
z dnia 31.12.2021r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Biłgoraju

REGULAMIN
płatności i wydawania obiadów
w Szkole Podstawowej nr 4 w Biłgoraju

§ 1. Postanowienia ogólne
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi dożywianie uczniów.
2. Korzystanie z obiadów jest odpłatne.
3. Korzystanie z obiadów przez poszczególne osoby podlega weryfikacji.
4. Dopuszczalne są różne formy sprawdzenia zaakceptowane przez dyrektora szkoły np.: lista korzystających z obiadów.
5. Do korzystania z obiadów uprawnieni są:
1) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie,
2) uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji przez MOPS
3) nauczyciele oraz pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą Dyrektora Szkoły.
§ 2. Zapisy i rezygnacja
1. Warunkiem korzystania z obiadów przez uczniów jest złożenie deklaracji korzystania z obiadów według wzoru stanowiącego zał. nr 1.
2. Deklarację składa się na dany rok szkolny lub na ustalony w deklaracji termin, z tym zastrzeżeniem, że deklarowany okres korzystania z posiłków zawsze obejmuje pełny miesiąc.
3. Rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego, odbywa się w formie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna.
4. Deklarację korzystania z obiadów lub rezygnację z nich składa się od 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia korzystania z obiadów lub rezygnacji z nich, z zastrzeżeniem postanowień ust.6 i 7.
5. Deklarację korzystania z posiłków we wrześniu składa się do 3 dnia tego miesiąca.
6. Nie przyjmuje się rezygnacji dotyczącej okresu krótszego niż miesiąc, ani rezygnacji złożonych z przekroczeniem terminu wskazanego w ust.5 w trakcie miesiąca.

§ 3. Ustalenie wysokości opłat za posiłki
1. Jednostkowy koszt obiadu ustala się w umowie cateringowej.
§ 4. Odpłatność
1.Odpłatność za posiłki należy dokonywać z góry w terminie do 25-go poprzedniego miesiąca za dany miesiąc z zastrzeżeniem postanowień ust.2.
2.Termin za miesiąc styczeń 2022 ustala się odpowiednio do dnia 7 tego miesiąca.
3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach termin wnoszenia opłat może ulec zmianie. Na pisemny wniosek rodzica ucznia zaakceptowany przez dyrektora szkoły.
4. W zawiązku z zagrożeniem epidemicznym, opłaty za posiłki przyjmowane są tylko i wyłącznie przelewem na konto: 97102053560000180201561208
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka/ucznia, klasa/oddział/ oraz miesiąc za który opłacane są posiłki.
5. Osoby niewypłacające w terminie należności za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w regulaminie, zostaną pozbawione możliwości korzystania z obiadów.
6. Aktualne informacje o wysokości odpłatności za obiady za dany miesiąc będą przekazywane przez wychowawców przez dziennik elektroniczny.

§5. Zwroty za niewykorzystane obiady

1.Za niewykorzystane w danym miesiącu obiady przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym lub w przypadku rezygnacji z obiadów zwrot odpowiedniej kwoty.
2.W celu uzyskania odliczenia nieobecności dziecka, rodzic/opiekun powinien zgłosić telefonicznie pod nr 84 6866023 najpóźniej do godziny 9.00 w dniu ich wystąpienia.

§ 6. Wydawanie posiłków

1.Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, zasadami HAACP.
2.Jadłospis(tygodniowy) wywieszany jest na tablicy informacyjnej Szkoły.
3.Posiłki wydawane są według wywieszonego na tablicy informacyjnej Szkoły harmonogramu.

§ 7. Bezpieczeństwo
1.W jadalni mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
2.Z posiłków można korzystać wyłącznie w jadalni.
3.Za bezpieczeństwo na jadalni odpowiadają pracownicy obsługujący wydawanie obiadów.
4.Personel wydający posiłki zobowiązany jest do zachowania ostrożności przy ich wydawaniu.
5.W jadalni obowiązuje samoobsługa, korzystający z niej powinni dbać o ład i porządek. Po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia i opuszcza jadalnię.
6.Podczas posiłków należy przestrzegać zasad kulturalnego zachowania, w szczególności zabrania się prowadzenia głośnych rozmów, zaczepiania młodszych uczniów, używania wulgaryzmów, prezentowania innych niestosownych zachowań.
7.Osoby niewpłacające w terminie należności za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w regulaminie zostaną pozbawione możliwości korzystania z obiadów.

Pokaż więcej
Back to top button
Close
Close