Pedagog / Psycholog

Pedagog szkolny
mgr Bożena Koziara

Pedagog poleca:

Dlaczego twoje dziecko nudzi się w szkole, łatwo się denerwuje i nie ma prawdziwych przyjaciół? Otóż dlatego …

Tragedia naszych dzieci, o której nikt nie mówi

Pedagog w naszej szkole:

 • Udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom w
  rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
  dydaktycznych i opiekuńczych.
 • Prowadzi zajęcia wczesnego wspierania rozwoju.
 • Prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne.
 • Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne.
 • Organizuje Szkolne dni Profilaktyki.
 • Prowadzi zajęcia w klasach I-III wg. Programu
  Wychowawczo- profilaktycznego „ Spójrz inaczej”.
 • Prowadzi zajęcia wg. projektu wychowawczo-
  profilaktycznego „Trzy koła”.
 • Organizuje pomoc materialną dla dzieci
  znajdujących się w potrzebie.
 • Wpiera działania opiekuńczo- wychowawcze
  nauczycieli.

Zadania pedagoga:

 1. Prowadzenie badań i działań
  diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych
  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn
  niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron
  uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w
  przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania
  problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach zajęć pedagoga szkolnego prowadzona jest stała współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę:
– Wioską dziecięcą SOS,
– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
– Fundacją Pomocy Dzieciom “Krzyk”,
– Sądem Rodzinnym,
– Policją,
– Miejską Komisją d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Back to top button
Close
Close