Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr4 w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp4bilgoraj.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01.

Zawartość Deklaracji Dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Halina Bartnik, [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 4 w Biłgoraju: ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj. Wejście do budynku: Do budynku prowadzą dwa wejście, które są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły: 1. Główne wejście znajdujące się od ulicy Polnej. Nie stwarza barier architektonicznych. Do drzwi wejściowych prowadzą 4 schodki oraz podjazd zabezpieczony barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Znajdują się tu podwójne drzwi dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie jedno skrzydło do przedsionka, z możliwością otwarcia drugiego skrzydła i podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie do holu głównego. 2. Boczne wejście znajduje się za wejściem głównym, również od ulicy Polnej. Do dwuskrzydłowych drzwi bocznych prowadzą 4 schodki. Wchodzi się jednym skrzydłem, z możliwością otwarcia drugiego skrzydła. Za drzwiami znajduje się podest i dwa schodki prowadzące do holu głównego. Dostępność budynku Skrzydło szkolne jest parterowe, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, drzwi nie posiadają odpowiednich wymiarów. W budynku nie ma toalet dla interesantów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma windy. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak jest informacji dotykowej/głosowej. Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą telefonu do sekretariat szkoły. Dostępność parkingu Przy szkole znajduje się parking zewnętrzny przy ulicy Polnej. Parking jest ogólnodostępny. W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Od strony parkingu do głównego wejścia jest podjazd dla wózków.
Back to top button
Close
Close