BHP w czasie koronawirusa

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie! Klas I – III i oddziału przedszkolnego

W związku z powrotem od dnia 18.01.2021r. do nauczania stacjonarnego oraz nowymi wytycznymi MEiN , MZ i GIS z dnia 11.01.2021 r. przedstawiamy procedury bezpieczeństwa .

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1.Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu, jeśli uległ zmianie.
2.Do szkoły wchodzimy tylko wejściem bocznym ( ciągi komunikacyjne SP4 i ZSL są rozdzielone)
3.Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
4.Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
5.Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/ opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, zleconej przez SANEPID , pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
6.Przypominamy o zakazie przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
7.Na czas od 18 stycznia 2021r. wyznaczam szatnię dla oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szafkach szatniowych, a szatnię dla klas II- III w pomieszczeniu nr 10( szatnia ZSL) ,która jest obsługiwana przez pracownika naszej szkoły.
8.Świetlica szkolna tylko dla dzieci ,których obydwoje rodzice pracują.
9.Obiady nadal w formie cateringu.
10.Plan zajęć nie ulega zmianie.
11.Przydzielam stałe sale dla klas:
Klasa pierwsza – s.19, klasa druga – biblioteka, klasa trzecia – s.20
12.Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców/opiekunów i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym i szatnią dla klas 0-III, stanowiącym przestrzeń wspólną.
13.Opiekunowie odprowadzający małe dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c)dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
14.W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
15.Izolatorium znajduje się w gabinecie pedagoga szkolnego.
16.W szkole obowiązuje noszenie maseczek w częściach wspólnych : świetlica , korytarze, toalety i rękawiczek dla uczniów sali komputerowej.
17.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
18.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
19.Rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
20.Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga rodzic/opiekun.
21.Rodzic/ opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
22.Wprowadza się do odwołania zakaz wyjść grupowych poza teren szkoły i wycieczek szkolnych.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEiN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Monika Bednarz

Plakat_kwarantanna

Plakat_rozkladowka

Plakat_zasady kwarantanny

ZARZĄDZENIE Nr 10

zasady bhp-koronawirus

Wytyczne dla rodziców Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju:

08-MEN-Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli_4 (1)

08-MEN-Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku_6 (1)

08-MEN-Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich_10 (1)

08-MEN-Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii_2 (1)

08-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_2 (1)

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9 (1)

08-MEN-Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka_1 (1)

Back to top button
Close
Close