Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju
Dzisiaj jest środa, 26 czerwca 2019 roku.

Świetlica


Świetlica i pedagog szkolny


 


 

Świetlica w Szkole
Podstawowej Nr 4 jest czynna od poniedziałku do piątku.

Nauczyciele pracujący:

mgr Bożena Koziara

mgr Klarysa Chabros

Zapewniamy opiekę w godzinach
7.30-16.30.

Świetlica to
miejsce, w którym dzieci mają warunki do rozwijania swoich
indywidualnych zainteresowań, odpoczynku, relaksu,

zjedzenia
posiłku, odrobienia prac domowych oraz poznawania ciekawych
sposobów spędzania czasu wolnego.

Pomagamy
najmłodszym wychowankom w czasie spożywaniu obiadów szkolnych,
na które uczniowie przechodzą pod opieką. nauczycieli. 


Zajęcia planujemy na cały rok szkolny z podziałem na poszczególne
tygodnie, uwzględniając przede wszystkim zainteresowania dzieci.

Organizujemy:

ü
Zajęcia plastyczno- manualne.

ü
Zajęcia rekreacyjno- ruchowe.

ü
Zajęcia związane z kulturą żywego słowa.

ü
Zajęcia wychowawcze.

Ulubionym
zajęciem naszych dzieci są zabawy z chustą „ Klanzy” oraz
zajęcia w sali gimnastycznej, szczególnie skoki na
trampolinie.

 Odpowiednio
dobrane gry i zabawy grupowe wzbogacają doświadczenie dzieci,
wzmacniają ich samoocenę, uczą jak radzić sobie z trudnymi
emocjami,

kształtują
umiejętność współpracy w grupie.

Wyrabiamy u
dzieci nawyk zdrowego odżywiania
oraz potrzebę ruchu na
świeżym powietrzu.
W tym celu wykorzystujemy piękne
otoczenie naszej  szkoły,

często
przebywając w naszej zielonej sali, na placu zabaw lub też na
naszym nowym boisku „ Orlik”. Organizujemy też wycieczki
na pobliskie ogródki działkowe

 lub po
prostu obserwujemy drzewa i krzewy rosnące na terenie Zespołu
Szkól Leśnych.

Dzieci bardzo
chętnie spędzają czas w naszej świetlicy, o czym świadczą ich
reakcje , gdy są zbyt wcześnie zabierane do domu.
Pedagog szkolny

mgr Bożena Koziara

Zapraszam codziennie w
godzinach 11.00-14.00
 

    

 Pedagog w naszej szkole:

·
Udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom w
rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
dydaktycznych i opiekuńczych.

·
Prowadzi zajęcia wczesnego wspierania rozwoju.

·
Prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

·
Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne.

·
Organizuje Szkolne dni Profilaktyki.

·
Prowadzi zajęcia w klasach I-III wg. Programu
Wychowawczo- profilaktycznego „ Spójrz inaczej”.

·
Prowadzi zajęcia wg. projektu wychowawczo-
profilaktycznego „Trzy koła”.

·
Organizuje pomoc materialną dla dzieci
znajdujących się w potrzebie.

·
Wpiera działania opiekuńczo- wychowawcze
nauczycieli.

 

Zadania,
które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu
pedagogowi.

 1. Prowadzenie badań i działań
  diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych
  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn
  niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron
  uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w
  przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania
  problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
  rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu
  profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
  młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń
  rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
  inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i
  pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań
  mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w
  rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
  predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców
  grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog szkolny

W ramach zajęć pedagoga szkolnego
prowadzona jest stała współpraca z instytucjami wspierającymi
szkołę:

– Wioską dziecięcą SOS,

– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

– Fundacją Pomocy Dzieciom „Krzyk”,

– Sądem Rodzinnym,

– Policją.

Podczas prowadzenia zajęć indywidualnych
wprowadzane są elementy:

– kinezjologii edukacyjnej,

– Weroniki Sherborn,

– oligofrenopedagogiki.