Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju
2015

Aktualności


Dzień Otwartych Drzwi!

Napisane przez dnia 16 lutego, 2015

Dnia 28.02.2015r. odbył się w naszej Szkole Podstawowej Nr 4

„Dzień Otwartych Drzwi”

W programie była:

- Inscenizacja baśni pt. „Jaś i Małgosia”.

- „Wyprawa do zaczarowanego lasu” – zajęcia plastyczne.

- „Magiczne nutki”.

- Poczęstunek w chatce Baby Jagi.

- Zajęcia sportowe (metoda obwodowo – stacyjna).

- Spotkanie z panią Dyrektor – prezentacja szkoły.

 

 

 

www.sp4bilgoraj.pl                     e-mail: sp4_bilgoraj@op.pl

Tel. 84 686 60 23

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Biłgoraju, ul. Polna 3


Zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego!

Napisane przez dnia 16 lutego, 2015

image3601

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Biłgoraju

ogłasza zapisy do klas pierwszych

na rok szkolny 2015/2016.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci siedmioletnie rocznik 2008 (urodzone w drugim półroczu) i sześcioletnie rocznik 2009

Zapisy prowadzone są

od 16 lutego do 31 marca 2015 r.

w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 15:30.

 Zapisy do oddziału przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej Nr 4!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców tworzony jest

 oddział przedszkolny dla pięciolatków w Szkole Podstawowej nr 4.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego prowadzona jest

w Szkole Podstawowej Nr 4. 

karta zgłoszenia 2015oddz.przedsz.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4

w Biłgoraju

z dnia 16  lutego 2015 r.

w sprawie rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

 

Na podstawie Rozdziału 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.), Ustawy z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135), Zarządzenia Nr 289/VI/2014 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 19 lutego 2014 r. oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr 4    w Biłgoraju informuję Szanownych Rodziców, że:

1.Z dniem 16 lutego 2015 r. ogłaszam rekrutację do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 4  w Biłgoraju.

2.W terminie od 16 lutego do 31 marca 2015 r. wydawane i przyjmowane są wnioski wraz

z załącznikami o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) oraz zgłoszenie do klasy pierwszej w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

3.Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane do klasy pierwszej z urzędu.

4.Od 1 kwietnia do 14 kwietnia 2015 r. będzie pracować komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.

5.10 kwietnia na tablicy ogłoszeń zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.

6.15 kwietnia 2015r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

7.Do 24 kwietnia rodzic pisemnie potwierdza wolę zapisania dziecka do klasy pierwszej

8.Dla dzieci, kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych i zameldowanych poza

obwodem szkoły obowiązują następujące kryteria:

a.Wychowankowie Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju oraz domów czasowej opieki Puchatek I i Puchatek II – 5 pkt.

b.Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych będących pod opieką Programu Umacniania Rodzin Biłgoraj SOS Wioski Dziecięce w Polsce – 4 pkt.

c.Dzieci , których rodzice pracują w sąsiedztwie szkoły – 3 pkt.

d.Dzieci , których starsze rodzeństwo uczęszcza już do szkoły – 2 pkt.

e.Dzieci , których krewni ( babcia, dziadek) wspierający rodziców zamieszkują w obwodzie szkoły – 1 pkt.

9.W przypadku nieprzedłożenia we wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie

kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

10.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego klasa pierwsza nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

11.Rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 podlegają dzieci urodzone

w 2009 roku oraz urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2008 r. oraz dzieci odroczone.

12.W roku szkolnym 2015/2016 podziału uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej

na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia poczynając od dzieci najmłodszych. Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może odstąpić od tej zasady.

13.Postępowanie uzupełniające rekrutację powinno się zakończyć do końca sierpnia 2015 r.

14.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej.

15.Komisja rekrutacyjna jest zobowiązana w ciągu 5 dni sporządzić uzasadnienie o którym mowa w ust. 16.

16.Rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

17.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego.

18.Lista uczniów klas pierwszych według przydziału do klas zostanie opublikowana

w terminie do 25 czerwca 2015 r.

Zapisy dzieci do Samorządowego Przedszkola nr 3

na rok szkolny 2015/2016
od 1.03.2015 r. do 31.03.2015 r.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat do 5 lat.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej

www.sp3.lbl.pl

Zapraszamy na dni otwarte 11 marca.

Więcej informacji w kancelarii przedszkola w godzinach 8.00 – 15.30 lub telefonicznie 84 686 24 86.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, tworzony jest oddział przedszkolny dla pięciolatków w Szkole Podstawowej nr 4. 
Oferujemy:
 • przedszkole czynne od 6.30 do 16.30, również w wakacje (lipiec i sierpień)
  oraz wszystkie ferie zimowe i świąteczne;
 • bezpłatny pobyt dziecka w podstawie programowej – 5 godzin dziennie;
 • 1 zł za każdą godzinę pobytu po podstawie programowej;
 • jasne, czytelne zasady rozliczania;
 • zwrot opłaty za niewykorzystane godziny pobytu i dni nieobecności dziecka
  w przedszkolu;
 • honorowana karta „Dużej rodziny” – 0,50 gr. za każdą godzinę pobytu dziecka poza podstawą programową
 • trzy posiłki przygotowywane w kuchni przedszkolnej- jadłospisy zgodne z zasadami żywienia oraz kontrolowane przez SANEPID – 6 zł stawka dzienna,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe: j. angielski 2 x w tygodniu, rytmika – 2 x w tygodniu, tańce – 1 raz w tygodniu, gimnastyka korekcyjna dla 5-latków 1 x w tygodniu;
 • bezpłatne zajęcia logopedyczne, wykonywanie sondażu logopedycznego, kierowanie dzieci z niepokojącymi wadami wymowy do Poradni Psychologiczo- Pedagogicznej, pogadanki ze specjalistami poradni w zależności od potrzeb rodziców;
 • szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym, prezentowanie uzdolnień dzieci na forum przedszkolnym, międzyprzedszkolnym oraz w środowisku lokalnym w tym regionalnym i ogólnopolskim;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu
 • oraz wiele innych atrakcji w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.
 • do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe poza Biłgorajem.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa

Napisane przez dnia 21 stycznia, 2015

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady przedmiotowej PIONIER 2014:

Przyroda: laureat – Michał Kukiełka kl. V, wyróżnienie – Magdalena Małek kl. V

Język angielski: wyróżnienie – Karol Dubiel kl. IV

Język polski: wyróżnienie – Izabela Jachymek kl. V


SP 4 na Narodowym!

Napisane przez dnia 30 sierpnia, 2014

25 października 2014r. zespół uczniów „Witaminowa Czwórka” ze Szkoły Podstawowej nr 4 (Natalia Głowik, Izabela Jachymek, Michał Kukiełka, Magdalena Małek, Paulina Patajewicz, Natasza Pawlos, Katarzyna Szado, Magdalena Szado, opiekunowie – p. Joanna Kręt i p. Klarysa Chabros) odebrał na Stadionie Narodowym w Warszawie nagrodę za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Czas na zdrowie” kategoria FESTYN ZDROWIA podczas pikniku rodzinnego „OdWAŻ SIĘ być zdrowym na NARODOWYM!”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytutu Matki i Dziecka oraz Stadion Narodowy. Partnerem została Fundacja BOŚ i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Impreza miała na celu promocję zdrowego stylu życia i świadomego odżywiania wśród dorosłych i dzieci. Wzięli w niej udział zaproszeni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski.

Bicie rekordu Polski w układaniu literki „Z jak zdrowie”, gry edukacyjne, spotkanie z Małgorzatą Sochą  oraz Andrzejem Wiatrem – instruktorem kulturystyki i fitness i inne atrakcje czekały drużynę z SP4 na Stadionie Narodowym. Imprezę rozpoczął happening z udziałem Małgorzaty Sochy. Drugim elementem imprezy był bieg rodzinny wokół stadionu na dystansie 3 km. Program pikniku obfitował w wiele wydarzeń – warsztaty fitness i plastyczne, ćwiczenia z rehabilitantami z Instytutu Matki i Dziecka, wyścigi na ergometrach, warsztaty skakankowe z mistrzem Europy Danielem Stannardem. Ponadto można było zasięgnąć porady specjalistów z zakresu dietetyki i stomatologii, otrzymać specjalnie przygotowane na tę okazję broszury edukacyjne, a także najnowsze poradniki autorstwa specjalistów IMiD dotyczące profilaktyki otyłości u dzieci.

 

 

 


Wycieczki!

Napisane przez dnia 17 czerwca, 2014

W czerwcu odbyły się w naszej szkole trzy wycieczki. 4 czerwca dzieci z klas 0-II pojechały z opiekunami do Zamościa do ogrodu zoologicznego. Uczniowie klasy III w dniach 11-13 czerwca byli na trzydniowej wycieczce w Zwierzyńcu, gdzie zwiedzali to miasto i okolice. Byli na Bukowej Górze, Floriance, w muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, nad stawami Echo, na ambonie widokowej przy stawach Echo, zwiedzili kościółek na wodzie. Jedli też oczywiście lody i późnym wieczorem pyszną pizzę w Karczmie Młyn. Jako że pogoda dopisała, wieczorami grali w piłkę i różne gry ruchowe. Zużyli też ogromne ilości środków przeciwko komarom. Mimo wszystko bawili się wspaniale. 

Uczniowie z klas IV-VI wybrali się na szkołę przetrwania do Janowa. Głównymi atrakcjami był park linowy, jazda terenowymi samochodami, przeprawa przez teren bagienny, paintball.


30-lecie Wioski Dziecięcej SOS

Napisane przez dnia 18 maja, 2014

30 maja odbyły się uroczystości związane z obchodami 30-lecia Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju. Również nasza Szkoła Podstawowa Nr 4  brała w nich udział. O godz. 9:00 uczestniczyliśmy  w naszym kościele pw. Chrystusa Króla w mszy św., na której obecny był ksiądz biskup.

Na uroczystościach na terenie Wioski Dziecięcej SOS przy ul. Zielonej 132 nasi uczniowie zaprezentowali  swoje uzdolnienia: tańczyli, śpiewali, grali na fletach i gitarach. Uczestniczyli też w wielu konkurencjach sportowych. 

Było wiele atrakcji! Impreza była bardzo udana. 

 


Ogólnopolski konkurs

Napisane przez dnia 18 maja, 2014

Nasza Szkoła Podstawowa Nr 4 już drugi raz bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Czas na Zdrowie”, w ramach promowania zdrowego stylu życia. W roku szkolnym 2012/2013 zajęliśmy 8 miejsce w Polsce. W ramach konkursu 5 czerwca odbył się w naszej szkole Festyn Zdrowia.

image389

 

BYŁO SMACZNIE, ZDROWO I WESOŁO!!!

5.06.2014r. w ramach ogólnopolskiej akcji konkursu – Czas na zdrowie organizowanej przez Fundację BOŚ w Szkole Podstawowej nr 4 w Biłgoraju odbył się po raz drugi Festyn Zdrowia. Głównym celem tej imprezy jest promocja zdrowego stylu życia. Każdy mógł tu znaleźć coś dla ciała i dla ducha, ponieważ program festynu przewidywał między innymi: projekcje filmów pod wspólnym tytułem „Śmietnik w mojej głowie”, wykład pani dietetyk Moniki Ćwikły, prelekcję stomatologa – pani Edyty Kukiełki, pokaz karate zaprezentowany przez klub , quiz „Koło fortuny zdrowia”, rozgrywki sportowe oraz degustacje zdrowych przekąsek przygotowanych przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli: surówek, sałatek owocowych i warzywnych, świeżych warzyw i owoców z upraw ekologicznych, koktajli, jogurtów, owocowych szaszłyków, ciast i ciasteczek.

Uczestnicy festynu obejrzeli program artystyczny „Zakręceni na zdrowie”, jednak największym zainteresowaniem cieszył się pokaz karate. O swojej pasji do sportu opowiadał pan Andrzej Szeliga. Uczniowie zorganizowali także punkt informacyjno – edukacyjny, w którym znalazły się ulotki i gazetka szkolna poświęcone tematyce zdrowego żywienia i chorób będących wynikiem prowadzenia niewłaściwego trybu życia, kącik literatury o zdrowym żywieniu. Zainteresowani mogli również otrzymać przepisy na proste, miłe w przygotowaniu, zdrowe dania. Na chętnych czekała pani pielęgniarka, która wykonywała pomiar ciśnienia i badanie poziomu cukru we krwi oraz obliczała wskaźnik masy ciała BMI.

Szkolna drużyna „Witaminowa Czwórka” z niesłabnąca energią i zapałem zachęcała wszystkich do zmiany niewłaściwych nawyków i propagowała zdrowy styl życia: uprawianie sportu i właściwe odżywianie. Organizatorzy pokazali, że zdrowe potrawy mogą być smaczne i kolorowe. Wszystkim towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, wesoła zabawa, emocje sportowe. Okazuje się, że zdrowe życie, może być proste, miłe i przyjemne.